Zásady ochrany osobných údajov a používanie cookies

Zásady ochrany osobných údajov popisujú spôsob získavania, spracovania a ďalšieho používania osobných údajov, ktoré doplniť názov firmy, IČO: XXXXXXXX, so sídlom doplniť adresu, registrovaná doplniť súd, oddiel: Sro, vložka: doplniť číslo zbiera na webovej stránke www.olympos.sk.

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. Venujte preto čas oboznámeniu sa s informáciámi o nakladaní s osobnými údajmi a s právami a povinnosťami, ktoré s tým súvisia.

S osobnými údajmi nakladáme v súlade s právnou úpravou Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”).

Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné údaje - meno, priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum a miesto narodenia a pohlavie.
 • Fakturačné údaje - názov firmy uvedenej na faktúre, ktorú vám vystavíme, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo firmy, číslo účtu a história úhrad.
 • Poskytnuté služby - vzájomná komunikácia a objednávka služieb.
 • Údaje o vašom správaní na webstránke - aké stránky si pozeráte, z akého zariadenia, koľko času trávite na stránke, IP adresa a lokalizovanie polohy, údaje získané zo súborov cookies.

Na akom základe a pre aké účely spracúvame osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame na účely oprávneného záujmu, na účely splnenia zákonných povinností, za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na poskytnutie služieb alebo na základe vášho súhlasu.

Vaše údaje spracovávame na tieto účely:

 • Evidencia klientov - evidencia údajov o našich klientoch a priebehu spolupráce.
 • Dane a účtovníctvo - vaše údaje používame pri plnení povinností, ktoré nám ukladajú daňové a účtovnícke zákony (napríklad vystavenie faktúry za poskytnuté služby).
 • Dodržiavanie zákona - spracovanie osobných údajov za účelom právnych postupov (riešenie sťažností, sporov, poskytnutie údajov na základe súdneho príkazu).
 • Marketingové účely - vaše údaje môžeme použiť na marketingové účely, avšak iba so súhlasom, o ktorý vopred požiadame (napríklad zverejnenie referencie na vzájomnú spoluprácu).

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame iba počas nevyhnutnej doby, kedy je potrebné osobné údaje spracovávať.
Doby uchovávania osobných údajov na vymedzené účely sú nasledovné:

 • Evidencia klientov - do konca spolupráce.
 • Dane a účtovníctvo - 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sme vám vydali účtovné doklady.
 • Dodržiavanie zákona - do premlčania právneho nároku.
 • Marketingové účely - do odvolania súhlasu alebo podaniu námietky proti spracúvaniu osobných údajov.

Umiestnenie osobných údajov

K vašim osobným údajom majú prístup iba zamestnanci spoločnosti. Databáza údajov je chránená a spravovaná poskytovateľom webhostingu, so sídlom v rámci Európskej únie.

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov

Za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť doplniť údaje firmy

Zodpovedná osoba

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na

 • prístup,
 • opravu,
 • vymazanie,
 • obmedzenie spracúvania,
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov.

Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, ten môžete kedykoľvek odvolať e-mailom zaslaným na adresu info@olympos.sk, prípadne písomne.

Ak predpokladáte, že došlo k porušeniu práv pri spracovaní vašich osobných údajov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Súbory cookies

Počas návštevy webstránky olympos.sk ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Ide o bežnú prax webových stránok, ktorá majiteľom stránok umožňuje zistiť preferencie ľudí, ktorí navštívia webstránku a prispôsobiť obsah a popis služieb tak, aby bol čo najzrozumiteľnejší.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Tento súbor na určitý čas pomáha uchovávať informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve stránky alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne zadávať.

Ako používame súbory cookies?

Webstránka olympos.sk zaznamenáva IP adresy, ktoré vám pridelil váš poskytovateľ internetu, ako ste sa na stránku dostali, ktoré stránky si pozeráte a koľko času na nich trávite. Súbory cookies nám poskytujú informácie považované za osobný údaj, ktorý vás identifikuje, preto s nimi starostlivo nakladáme.

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si, čo sa vám na stránke najviac páčilo, lepšie prispôsobovať reklamu záujmom návštevníkov a pre lepšiu funkciu stránky.

Typy súborov cookies sú:

 • dočasné súbory uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania alebo na určitý čas (napr. 30 dní). Po zatvorení stránky alebo uplynutí doby, na ktorú sa v zariadení ukladajú, sa automaticky odstránia.
 • trvalé súbory, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Môžete ich kedykoľvek manuálne vymazať.
 • súbory cookie tretích strán - naša webová stránka je prepojená a obsahuje obsah z iných stránok. Preto môžu byť vo vašom zariadení vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Sú to napríklad marketingové nástroje na analýzu a automatizáciu. Na stránke používame službu Google Analytics, ktorá využíva informácie zo súborov cookies.

Súhlas s používaním cookies

Pri návšteve našej stránky sme vás informovali o používaní súborov cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s používaním a ukladaním súborov cookies do vášho internetového prehliadača.

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies, manuálne ich z prehliadača vymažte, alebo zakážte ich ukladanie. Aj keď odmietnete používanie súborov cookies, našu stránku budete môcť navštíviť, no niektoré funkcie môžu byť obmedzené.

Ako môžete kontrolovať súbory cookies

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Súbory cookies, ktoré máte uložené v počítači, môžete kedykoľvek zmazať. Webové prehliadače tiež umožňujú nastavenie ukladania súborov cookies, no tento úkon je potrebné opakovať pri každej návšteve. Je tiež možné, že niektoré funkcie na webových stránkach nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Zakázať ukladanie súborov cookies viete v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov má pri spustení nastavené automatické prijatie ukladania súborov cookies.

One step closer to achieving your goals

For more information, please contact us and we will arrange a personal meeting. We will tell you more about our work and answer all your questions.

Na stránke používame cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Prečítajte si viac.